جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
   تماس با گروه تجاری سازی   دکتر اسماعیل موذنی

مسئول گروه تجاری سازی

سمیرا اصغری

کارشناس  پژوهشی

سعیده سلطانی

کارشناس  پژوهشی

خدیجه علی نژاد

کارشناس امور  پژوهشی

دانش آموخته دکتری داروسازی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

دانش آموخته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانش آموخته کارشناسی بهداشت عمومی

تلفن: 88392549

تلفن: 88392549

تلفن: 88392549

تلفن: 88392549

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com