دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 300231 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > توانمندسازی>کارگاه ها >هزینه کارگاه هاهزینه مجموعه کارگاه های مدیریت پژوهش فناورانه سلامت

 در پاییز و زمستان
1395
 

هزینه کارگاهها

مخاطبین

2ساعته

4ساعته

8ساعته

16ساعته

شرکت کنندگان آزاد
(سایر دانشگاه ها و ...)

70هزارتومان

100هزارتومان

200هزارتومان

400هزارتومان

هیئت علمی دانشگاه
 علوم پزشکی تهران

21هزارتومان

30هزارتومان

60هزارتومان

120هزارتومان

پژوهشگر فناور

18هزارتومان

25هزارتومان

50هزارتومان

100هزارتومان

دانشجو،کارمندان
دانشگاه علوم پزشکی

14هزارتومان

20هزارتومان

40هزارتومان

80هزارتومان حساب بانک ملت به شماره 2761900442-با کد شناسه03002/31دفتر همکاری دانشگاه صنعت و جامعه

علوم پزشکی تهران

جهت ثبت نام با گروه تجاری سازی دفتر همکاری دانشگاه،صنعت و جامعه تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:88392549

خانم سلطانی- خانم اصغری